Bảo hiểm công trình xây dựng là một thủ tục quan trọng cũng như bắt buộc nếu muốn thi công (bên cạnh giấy phép xây dựng). 

Bảo hiểm công trình là gì?

Khi tham gia vào bảo hiểm công trình xây dựng thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại vật chất của công trình đó nếu có rủi ro bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên mức bồi thường cần được thỏa thuận giữa hai bên và thống nhất trên giấy chứng nhận bảo hiểm đã ký kết.

Mua bảo hiểm là một thủ tục bắt buộc với mọi chủ đầu tư. Dù đó là công trình công cộng hay cá nhân thì đều cần giấy tờ bảo hiểm mới được khởi công (bên cạnh giấy phép xây dựng).

Đối tượng được nhận bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, cụ thể bao gồm:

  • Các công trình xây dựng công cộng, giao thông, công nghiệp, thủy lợi, năng lượng, nhà ở cũng như các công trình khác
  • Tài sản sẵn có và nằm trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, kiểm soát của người được bảo hiểm
  • Các trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây
  • Các máy móc xây dựng
  • Công việc lắp đặt phục vụ hoặc một bộ phận cấu thành của quá trình xây dựng
  • Trách nhiệm đối với bên thứ ba.

Cách tính bảo hiểm công trình xây dựng và phạm vi bồi thường

Phạm vi của bảo hiểm được chia thành hai phần, một là thiệt hại về vật chất và thứ hai là trách nhiệm đối với bên thứ ba. Về thiệt hại vật chất thì bảo hiểm sẽ bồi thường các chi phí thay thế hay sửa chữa, khắc phục đối với các đối tượng của bảo hiểm được nói đến ở phần trên. 

Bảo hiểm cũng sẽ thanh toán chi phí cho các tổn thất do bị phá hủy dưới bất kỳ hình thức nào và vì bất kỳ nguyên nhân nào, miễn là không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm.

Về trách nhiệm đối với bên thứ ba thì bảo hiểm sẽ thanh toán những khoản tiền thay cho người được bảo hiểm liên quan tới các trường hợp là:

  • Thương tật, ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba
  • Tổn thất về tài sản
  • Chi phí pháp lý và chi phí phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của bên bảo hiểm

Cách tính phí của bảo hiểm được làm theo công thức là:

Phí bảo hiểm = Giá trị công trình x Tỷ lệ phí bảo hiểm

Trong đó:

– Tỷ lệ phí bảo hiểm: do bên bảo hiểm quyết định phụ thuộc vào tỷ lệ rủi ro của công trình và sẽ được cán bộ của công ty bảo hiểm khảo sát.

Bảo hiểm công trình xây dựng là một bước bắt buộc đối với chủ đầu tư nếu muốn có giấy phép xây dựng và khởi công công trình. 

Hoozing hy vọng với bài viết này, bạn đã có thêm hiểu biết về loại hình bảo hiểm này.


Bài viết: Cách tính chi phí bảo hiểm công trình xây dựng và phạm vi bồi thường

Nguồn: PTI

Biên soạn Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh